Overdragelse af Smidstrup-Skærup Skoles Egnsmindesamling til Smidstrup & Omegns Museum

Egnsmindesamlingen på Smidstrup-Skærup Skole påbegyndtes i 1961/62 af daværende skoleinspektør Sigvald Ellkier-Pedersen som led i 8-klassernes arbejde med hjemstavnsorientering.

I den sammenhæng udlånte elever, forældre og andre af skolens venner adskillige gamle brugsgenstande til skolen. Mange af dem blev senere givet til skolen som gaver, og på samme måde blev samlingen de efterfølgende år kraftigt forøget og forbedret.

Formålet med den efterhånden kraftigt voksende Egnsmindesamling er,

  • at modtage, registrere, istandsætte, vedligeholde og derved bevare gode, gamle ting af egnshistorisk interesse,
  • at nyttiggøres i skolens almindelige undervisning på linje med øvrige undervisningsmidler/samlinger,
  • at være til rådighed for andre undervisningsformer (kursus, studiekredse mv) samt for foreninger og
  • at være til almen forståelse af egnsminders værdi bla ved at give adgang for alle interesserede samt ved-efter evne-at arrangere eller deltage i kulturhistoriske udstillinger og gennem eventuel rådgivning at fremme bevarelsen af gode, gamle brugsting i privat eje.

Samlingen er således Smidstrup-Skærup Skoles ejendom, og intentionen var klart at sikre dens eksistens i lokalområdet/sognet med en tilknytning til skolen for at kunne indgå i undervisningen.

Driften af Egnsmindesamlingen er blevet ledet af et samråd bestående af repræsentanter for skolebestyrelsen, lærerrådet, skoleleder/viceskoleleder, samlingens daglige ledere samt 2-3 repræsentanter uden for skolebestyrelse og lærerråd. Samrådet har dog ikke været etableret de senere år, idet beslutninger om samlingen er sket hos daglig leder og skoleleder.

De daglige ledere har siden etableringen været bla: Sigvald Ellkier-Pedersen, Hans Pedersen, Bent Kloth og senest Mogens Christensen.

Oprindeligt var det hensigten, at enkeltting kun kunne videregives med givernes samtykke. Og hvis giverne senere ønsker ting retur - fx fordi der knytter sig særlige slægtsminder til dem-så kan de tilbageleveres.

Baggrund for overdragelsen.

Pladsforholdene på skolen gør det ikke længere muligt, at Egnsmindesamlingen disponerer over de to nuværende lokaler, og samtidig har det vist sig vanskeligt i skolens regi at finde kræfter til pasning og udbygning af samlingen-ligesom det må konstateres, at der er endog meget få besøgene.

De oprindelige bestemmelser tog ikke højde for det scenarie, at kræfterne og pladsen til fortsættelse af Egnsmindesamlingen som selvstændig enhed ikke længere ville være til stede. Men det har gennem alle årene været vigtigt, at samlingen ikke blev opdelt eller flyttet uden for lokalområdet for fx at indgå helt eller delvist i et større museum.

Med den aktive etablering af Smidstrup & Omegns Museum er der skabt en stærk lokal ramme, hvor Egnsmindesamlingens mange effekter kan indgå i en bredere sammenhæng, og hvor de to hovedformål tilgodeses på en god måde

  • Forbliver i lokalområdet
  • Tilgængelig for undervisning.

Da de to samlinger samtidig supplerer hinanden godt, er det den klare vurdering, at følgende aftale på alle måder respekterer de oprindelige tanker og intentioner samt forholdet til giverne.

Aftale.

Samtlige effekter, der befinder sig i Egnsmindesamlingens to nuværende lokaler (tidligere cykelkælder og tidligere formningslokale) på Smidstrup-Skærup Skole overdrages herved til Smidstrup & Omegns Museum.

Samtlige effekter skal som led i overdragelsen katalogiseres og registreres på forsvarlig måde. Arbejdet gennemføres under ledelse af Smidstrup & Omegns Museum i samarbejde med Egnsmindesamlingen via en nedsat arbejdsgruppe. I Museets fortsatte registrering skal det tydeligt fremgå, at effekterne stammer fra Egnsmindesamlingen.

Overdragelsen markeres med reception fredag den 9/11-2012. Den praktiske overtagelse af ejerskabet til de enkelte effekter og risikoen for dem sker i takt med, at tingene flyttes fysisk ud af skolens lokaler. Skolen bærer således det forsikringsmæssige ansvar for de effekter, der frem til 1/8-2014 fortsat befinder sig i skolens lokaler.

Registrering og flytning skal være tilendebragt senest 1/8-2014.

Saldoen på Egnsmindesamlingens nuværende konto (pt. ca. 9.000 kr) overføres ved registreringens begyndelse til Smidstrup & Omegns Museum og kan kun anvendes til betaling af udgifter vedrørende flytning og bevaring af effekterne fra Egnsmindesamlingen.

Smidstrup & Omegns Museum har herefter det endelige ansvar for de overdragne effekter og forpligter sig til efter bedste evne at respektere de ovenfor anførte formål og intentioner for de overdragne effekter, herunder især at sikre lokal tilstedeværelse og mulighed for at inddrage effekterne i undervisningen på skolen.

Smidstrup & Omegns Museum vælger selv ud fra en museumsmæssig og undervisningsmæssig vurdering, hvilke af effekterne, der udstilles og i hvilken sammenhæng. Øvrige effekter opmagasineres på forsvarlig måde. Effekter, der ikke kan restaureres, ikke har museumsmæssig værdi eller haves i for mange eksemplarer, kan i særlige tilfælde afhændes. Hvis det sker, skal tingene registreres med billedillustration i kartoteket og noteres som udtaget/afhændet.

Overdragelsen omfatter også de reoler, skabe og inventaret, der befinder sig i de to lokaler, og som Museet ønsker at overtage.

Overdragelsen ifølge ovennævnte følges fra Egnsmindesamlingens side af skoleleder Lance Lascombe, daglig leder Mogens Christensen samt Egnsmindesamlingens støttekreds, repræsenteret ved Gudrun Bøgedal og Stig Ellkier-Pedersen.