Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER OG ARBEJDSGRUNDLAG

 

FOR

SMIDSTRUP & OMEGNS LOKALHISTORISKE

FORENING

 

 

Arbejdsgrundlag for ledelsen af Museum og Arkiv

 

 

Museet og arkivet drives af Smidstrup og Omegnes Lokalhistoriske Forening,

Hvis bestyrelse jf. foreningens vedtægter har det overordnede ansvar for museets og arkivets ledelse og drift.

Museet indsamler effekter og arkivalier med betydning for Smidstrup og omegn til belysning af egnens kulturhistorie og kulturværdier.

Formålet, er at effekter og arkivalier forbliver i lokalområdet, og at de egnede dele af samlingerne gøres tilgængelige for offentligheden, herunder til brug i undervisning.

Det tilstræbes at museet og arkivet kun har sammenfaldende dækningsområder, efter gensidig aftale mellem arkiver/museer.

Museet vælger selv ud fra en museumsmæssig og undervisningsmæssig vurdering, hvilke af effekterne, der udstilles og i hvilken sammenhæng.

Effekter, der ikke kan restaureres, ikke har museumsmæssig værdi eller haves i mange eksemplarer, kan i særlige tilfælde afhændes og registreres da som afgangs ført i registreringerne.

Det skal sikres:

At museet har fast åbningstid 2 gange om ugen fra maj-oktober,

samt efter aftale.

At der er offentlig adgang til lokalarkivet 1 gang om måneden.

At åbningstiden bliver bekendtgjort.

At der er en daglig leder af lokalarkivet (ulønnet).

At brug af samlingerne sker under opsyn, således at gældende

tilgængelighedsregler og lovgivning overholdes.

At både museet og lokalarkivet sørger for en god opbevaring, og en

forsvarlig journalisering og registrering af materialet.

 

Ovenstående arbejdsgrundlag godkendes sammen med vedtægterne for Smidstrup og Omegnes Historiske Forening,

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 6. marts 2014.

 

Dirigent:._Herluf Holst_________________________________________

 

 

Vedtægter for Smidstrup & Omegns lokalhistoriske Forening

§1

Foreningens navn er: Smidstrup og Omegns Lokalhistoriske forening, og dens hjemsted er Smidstrup. Foreningen blev stiftet d.9. september 2004.

 

§2

Foreningens formål er at indsamle, formidle og bevare Smidstrup og omegns kulturhistorie og kulturværdier.

 

Foreningen varetager som led heri driften af Smidstrup & Omegnes Museum

og Lokalarkiv. Foreningens bestyrelse har det overordnede ansvar for ledelse, bevaring, drift og udvikling af museum og arkiv, herunder de effekter der er overdraget til museet fra

Smidstrup-Skærup Skoles Egnsmindesamling.

Lokalarkivet er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA), og forpligter sig derved til at følge retningslinjer for arkivering. Der henvises i øvrigt til Arbejdsgrundlag for bestyrelsen, samt overdragelsesdokument fra Egnsmindesamlingen.

§3

Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlem.

 

§4

Foreningens medlemmer betaler et kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Endvidere kan modtages/tilvejebringes bidrag fra anden side.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§5

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som holdes hvert år i januar kvartal.

 

Der indkaldes til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel i lokale aviser/ugeblade og ved direkte henvendelse til medlemmerne.

Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent og stemmetællere

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Regnskab for det forløbne år

Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter

Eventuelt.

Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde en uge før generalforsamlingen

 

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Såfremt der fremsættes anmodning herom, skal afstemninger på generalforsamlingen foretages skriftligt.

 

§6

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af, hvad man ønsker behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat og indkaldes med udsendelse af motiveret dagsorden. Indkaldelse og afstemning sker efter samme regler som ordinær generalforsamling.

 

§7

Vedtægtsændringer kan ske ved almindelig stemmeflertal på en ordinær generalforsamling, og kan behandles på generalforsamlingen, såfremt ændringsforslaget er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen

 

§8

Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

I lige år er 2 medlemmer på valg og i ulige år er 3 medlemmer på valg til bestyrelsen.

1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant er på valg hvert år. Den suppleant der har siddet længst er 1. suppleant. Genvalg kan for alles vedkommende finde sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Suppleanter og arkivledere deltager i møderne med taleret.

 

§9

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Sekretæren fører protokol ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Generalforsamlingsprotokollen underskrives af dirigenten.

Bestyrelsen kan vælge at lade de praktiske bogføringsopgaver varetage af en person uden for bestyrelsen.

 

§10

Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

 

§11

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§12

Opløsning af foreningen kan ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første kan være en ordinær generalforsamling, mens den anden skal være en ekstraordinær generalforsamling afholdt tidligst 2 uger efter den første og senest 3 uger efter.

Ved opløsning overføres eventuel formue og andre værdier til frivilligt arbejde i Smidstrup sogn, eller andet lokalhistorisk arbejde efter generalforsamlingens beslutning.

Ved opløsning skal der arbejdes aktivt for at effekterne i Smidstrup & Omegnes Museum, herunder de overtagne effekter fra Smidstrup Skærup Skoles Egnsmindesamling, bevares i sin helhed i lokalområdet med offentlig tilgængelighed og mulighed for inddragelse i undervisning. Sekundært kan der indledes dialog med anerkendte museer i Trekantsområdet om hel eller delvis overdragelse.

Ved opløsning påhviler det de siddende bestyrelsesmedlemmer at fungere, indtil generalforsamlingernes beslutninger er gennemført.

 

 

Vedtægter godkendt på generalforsamlingen d 6. marts 2014

 

Dirigent:_Herluf Holst______________________________________

 

Smidstrup & Omegns Museum Præstegårdsvej 74 Smidstrup 7000 Fredericia Tlf 75860142